Regulamin sklepu internetowego GlobalNailsBeauty

SPIS TREŚCI

1.   Definicje

2.   Siedziba firmy oraz dane kontaktowe

3.   Wymogi techniczne

4.   Zakupy w sklepie

5.   Formy płatności

6.   Realizacja zamówienia

7.   Reklamacje

8.   Dane osobowe

9.   Zastrzeżenia

10. Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 

1.   Definicje

 

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto,
Kupujący  - każdy podmiot Kupujący w Sklepie,
Regulamin - niniejszy regulamin,
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 
https://b2b.gnb-lab.com
Sprzedawca - GNBLab Michał Szewczyk Piotr Malinowski s.c. ,przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hurt GNBLab, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7252093973, nr REGON 362455183, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

 

2.   Siedziba firmy oraz dane kontaktowe


Global Nails Beauty Lab

90-361 Łódź

ul. Piotrkowska 270

Adres e-mail: hurt@gnb-lab.com

Telefon: 797-487-969


3.   Wymogi techniczne

Aby uzyskać dostęp oraz aby witryna Sklepu funkcjonowała prawidłowo konieczne jest posiadanie:

·         Urządzenia z dostępem do Internetu,

·         Zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę JavaScript oraz pliki cookies,

W celu złożenia zamówienia w Sklepie poza wyżej wymienionymi wymogami niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

4.   Zakupy w sklepie

·         Ceny towarów widniejących na stronie Sklepu są cenami całkowitymi, uwzględniającymi podatek VAT.

W przypadku klientów zagranicznych widoczne ceny są cenami NETTO.

·         Na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za towar oraz koszty dostawy towaru (w przypadku gdy jako metoda dostawy została wybrana wysyłka).

·         W celu zakupienia wybranego towaru należy dodać go do koszyka w Sklepie.

·         W dalszym etapie składania zamówienia  Kupujący ma do wyboru sposób dostawy towaru oraz formę płatności za zamówienie. Konieczne jest również podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych.

·         Zamówienie zostaje złożone w momencie zaakceptowania oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią regulaminu przez Kupującego.

·         Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

·         Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

·         Kupujący może zarejestrować się na stronie B2B. Konto zostaje aktywowane po weryfikacji wewnętrznej. W celu przyśpieszenia procesu weryfikacji  pełne dane firmy należy przesłać na adres e-mail hurt@gnb-lab.com

Dostęp do platformy B2B przysługuje firmom zajmującą się dalszą odsprzedażą produktów.

5.    Formy płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić dowolnie wybraną z poniższych metodą płatności:

·         Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego,

·         Płatność gotówką kurierowi w momencie odbioru zamówienia,

·         Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedający po wcześniejszym otrzymaniu na wskazany adres e-mail faktury proformy.

 

6.   Realizacja zamówienia

·         Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

·         W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary, których czasy realizacji znacznie od siebie odbiegają,  zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym jak dla towaru o najdłuższym czasie realizacji.

·         W przypadku złożenia przez Kupującego więcej niż jedno zamówienie z wysyłką realizowaną pod ten sam adres każde zamówienie będzie realizowane osobno. Nie ma możliwości łączenia zamówień.

·         Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia oraz pod wskazany w formularzu adres.

Czas dostawy przez współpracujące z nami firmy kurierskie podany jest w zakładce „Czas i koszty dostawy” https://b2b.gnb-lab.com/pl/content/11-czas-i-koszty-dostawy  

·         Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy w godzinach otwarcia oraz po uprzednim otrzymaniu informacji odnośnie gotowości zamówienia do odbioru. Odbiór zamówienia w siedzibie firmy jest bezpłatny.

 

7.   Reklamacje

·         W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić wizualnie stan przesyłki.

W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj .zgniecenia,

zamoczenia opakowania ,naderwania lub przerwania ciągłości opakowań (czarnej folii stretch, taśmy klejącej ) kupujący ma obowiązek  spisania protokołu szkody. W takim też przypadku mogą Państwo odmówić przyjęcia przesyłki podając jako przyczynę nieodebrania rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych będą uwzględniane wyłącznie na podstawie protokołu  reklamacyjnego szkody.

·         W przypadku wystąpienia wady towaru Kupującemu przysługuje prawo zareklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile taka przysługuje.

·         Reklamowany sprzęt  oraz inne odsyłane produkty należy zarejestrować w systemie oraz odesłać go na adres siedziby firmy z widocznym numerem nadanym w panelu reklamacyjnym  https://systemrma.pl/reklamacje/obsluga/gnblab/

·         Korzystając z rękojmi Kupujący w momencie zachowania zasad oraz terminów zapisanych w Kodeksie Cywilnym ma prawo:

o   Złożyć oświadczenie z prośbą o obniżenie ceny produktu,

o   Żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez usunięcie wady,

o   Żądać wymiany towaru na towar wolny od wad,

o   Żądać odstąpienia od umowy zawartej w momencie zakupy (w sytuacji kiedy wada towaru jest wadą istotną, nie wynikającą z winy użytkownika),

·         Reklamacje można składać na podstawie rękojmi na adres pocztowy bądź elektronicznie            complaint@gnb-lab.com

·         Przy składaniu reklamacji należy uwzględnić następujące informacje:

o   Dane Kupującego

o   Dowód zakupu

o   Data wystąpienia usterki

o   Opis usterki

o   Żądania reklamującego

·         Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany osobiście bądź za pośrednictwem firm transportowych dostarczyć towar na adres siedziby Sprzedającego.

·         Reklamujący ma obowiązek dostarczyć czysty sprzęt do sprzedającego na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu do wysyłki nie podlegają gwarancji.

·         Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej a także o jej warunkach dostępna jest w opisie produktu na platformie B2B.

·         Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 28 dni roboczych.

·         Wszelkie niezgodności z zamówieniem mogą Państwo zgłaszać w przeciągu 5 dni od dnia odbioru zamówienia na adres mailowy complaint@gnb-lab.com

Od dnia 1.02.2022 roku zobowiązani są Państwo podpisać każdy dokument WZ, który otrzymają Państwo drogą mailową razem z fakturą.

Dokumenty należy zeskanować/lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres wz@gnb-lab.com, w tytule napisać numer WZ.

Od momentu odbioru przesyłki mają Państwo 5 dni na odesłanie podpisanej WZ,  po upływie wyznaczonych dni wszelkie reklamacje dotyczące odbioru zamówienia nie będą rozpatrywane.

Podpisany dokument WZ wiąże się z akceptacją otrzymanego towaru pod względem jakościowym oraz ilościowym.

 

8.   Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas rejestracji na platformie B2B jest GNBLab Michał Szewczyk Piotr Malinowski s.c.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy oraz w celu jej realizacji,  zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce polityka prywatności zamieszczonej na platformie B2B.

 

9.   Zastrzeżenia

·         Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

·         Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

·         Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

·         Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.