W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj .zgniecenia, zamoczenia opakowania ,naderwania lub przerwania ciągłości opakowań (czarnej folii stretch, taśmy klejącej ) kupujący ma obowiązek  spisania protokołu szkody.

W takim też przypadku mogą Państwo odmówić przyjęcia przesyłki podając jako przyczynę nieodebrania rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych będą uwzględniane wyłącznie na podstawie protokołu  reklamacyjnego szkody.

· W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić wizualnie stan przesyłki.

· W przypadku wystąpienia wady towaru Kupującemu przysługuje prawo zareklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile taka przysługuje.

·  Reklamowany sprzęt  oraz inne odsyłane produkty należy zarejestrować w systemie oraz odesłać go na adres siedziby firmy z widocznym numerem nadanym w panelu reklamacyjnym  https://systemrma.pl/reklamacje/obsluga/gnblab/. Jeden numer zgłoszenia powinien zawierać jeden reklamowany sprzęt.

· Korzystając z rękojmi Kupujący w momencie zachowania zasad oraz terminów zapisanych w Kodeksie Cywilnym ma prawo:

o   Złożyć oświadczenie z prośbą o obniżenie ceny produktu,

o   Żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez usunięcie wady,

o   Żądać wymiany towaru na towar wolny od wad,

o   Żądać odstąpienia od umowy zawartej w momencie zakupy (w sytuacji kiedy wada towaru jest wadą istotną, nie wynikającą z winy użytkownika),

·   Reklamacje można składać na podstawie rękojmi na adres pocztowy bądź elektronicznie   complaint@gnb-lab.com

·   Przy składaniu reklamacji należy uwzględnić następujące informacje:

o   Dane Kupującego

o   Dowód zakupu

o   Data wystąpienia usterki

o   Opis usterki

o   Żądania reklamującego

·  Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany osobiście bądź za pośrednictwem firm transportowych dostarczyć towar na adres siedziby Sprzedającego.

·  Reklamujący ma obowiązek dostarczyć czysty sprzęt do sprzedającego na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu do wysyłki nie podlegają gwarancji.

·  Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej a także o jej warunkach dostępna jest w opisie produktu na platformie B2B.

·  Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 28 dni roboczych.

·  Wszelkie niezgodności z zamówieniem mogą Państwo zgłaszać w przeciągu 5 dni od dnia odbioru zamówienia na adres mailowy complaint@gnb-lab.com

Od dnia 1.02.2022 roku zobowiązani są Państwo podpisać każdy dokument WZ, który otrzymają Państwo drogą mailową razem z fakturą.

Dokumenty należy zeskanować/lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres wz@gnb-lab.com, w tytule napisać numer WZ.

Od momentu odbioru przesyłki mają Państwo 5 dni na odesłanie podpisanej WZ,  po upływie wyznaczonych dni wszelkie reklamacje dotyczące odbioru zamówienia nie będą rozpatrywane.

Podpisany dokument WZ wiąże się z akceptacją otrzymanego towaru pod względem jakościowym oraz ilościowym, nieodesłanie podpisanego WZ wiąże się również z akceptacją otrzymanego towaru pod względem jakościowym oraz ilościowym